Frontpage Aktuelt Aktuelt i Vindmølleindustrien news Q4 2017 Undersøgelse: Få klager over vindmøller

13.12.17

Undersøgelse: Få klager over vindmøller

En ny undersøgelse viser, at der enten ikke klages over vindmøller i landets kommuner eller at antallet af klager ligger på et lavt niveau. Resultatet overrasker ikke hos Vindmølleindustrien, der påpeger, at det oftest er i planlægningsfasen, at der er skepsis.

Når lokaldemokratiet ude i kommunerne skal træffe beslutning om nye vindmøller, følger ofte en ophedet lokal debat. I lokalmedier, på opslagstavlen i den lokale Brugs og på borgermøder, er det muligt at se og høre argumenter både for og imod vindmøller, og skepsissen kan til tider splitte lokalsamfund. Resultatet af en ny undersøgelse fra VidenOmVind sætter dog en tyk streg under, at lokal skepsis kun i få tilfælde kan overføres til hverdagen, efter vindmøllerne er opstillet, da antallet af borgere, der klager over vindmøller, er ganske få.

Undersøgelsen viser, at der i næsten 6 ud af 10 kommuner ikke er modtaget klager over vindmøller i perioden 2013-2016. I 18 pct. af kommuner har der været en enkelt klage årligt, og i 17 pct. har der været mellem to og fire klager årligt i de fire år. Alt i alt svarer det til, at der i 93 pct. af de 54 deltagende kommuner slet ikke har været klager eller blot få klager. Ved udgangen af 2016 var der omstillet omtrent 5.500 landvindmøller i Danmark, og samlet set er der på de fire år indløbet 370 klager.

”Det overrasker mig ikke, at der er så relativt få klager over vindmøller, da det primært er i tiden op til den politiske beslutning af et vindmølleprojekt, at debatten er størst. Undersøgelsen fra VidenOmVind viser, at der generelt ikke er et sammenfald mellem den ofte ophedede lokale debat om vindmøller og så den situation, der er efter vindmøllernes installation,” siger Jan Hylleberg, adm. direktør for Vindmølleindustrien og fortsætter

”Vi har et sæt regler for vindmølleplanlægning herhjemme, der generelt beskytter naboer godt, og derfor er der på tværs af kommunerne også kun ganske få, der vælger at klage over vindmøllerne, efter at de er stillet op.”

Få personer dominerer antallet af klager
Svendborg og Holbæk kommuner er de to kommuner i undersøgelsen, der har modtaget flest klager over vindmøller. Sammenlagt har de modtaget 197 klager fordelt med 80 klager i Holbæk og de resterende 117 klager i Svendborg. Via aktindsigt har VidenOmVind afdækket, at klagerne relaterer sig til de samme vindmølleprojekter i kommunerne, og at de kommer fra en meget snæver personkreds.

I Svendborg Kommune er det således de samme to-tre personer, der klager gentagne gange og i Holbæk Kommune er det den samme person, der på vegne af 20 beboere i vindmøllernes nærområde indgiver én klage hvert år. Sammenlagt står den lille håndfuld af personer for 197 klager svarende til 53 pct. af samtlige klager indgivet fra 2013-2016.

”Det er tankevækkende, at det i så vid udstrækning kun er ganske få personer, der tegner sig for så mange klager. Ser man bort fra de få personers gentagne klager, så bliver det endnu tydeligere, at danskerne lever godt side om side med vindmøller,” siger Jan Hylleberg. 

Metode

Undersøgelsen fra 2017 inddrager data fra 54 kommuner. I alt er der 81 kommuner, hvor der er opstillet vindmøller, og undersøgelsen sondrer ikke mellem husstandsvindmøller og konventionelle vindmøller.

Baggrund

VidenOmVind gennemførte i 2013 en lignende undersøgelse for årene 2011 og 2012. Her var resultatet, at der i årene var 274 klager, og at over halvdelen af klagerne dengang også kom fra få personer. Du kan læse mere om den tidligere undersøgelse her. I analysen fra 2013 deltog 81 kommuner.

Resultatet af undersøgelsen er på linje med den seneste undersøgelse, der er foretaget af vindmøllenaboers konkrete oplevelser som nabo til en vindmølle. Jysk Analyse gennemførte i 2016 en undersøgelse, hvor man kontaktede naboer indenfor 1.000 meter til store vindmøller. Naboerne blev spurgt om, hvilken grad af gener de oplevede ved naboskabet, og her svarede 69 pct. at de slet ikke eller kun i mindre grad oplevede gener. 17 pct. angav, at de oplevede gener ”i høj grad”.

Undersøgelsen kan downloades her eller på videnomvind.dk


Tilmeld dig nyhedsbreve.

Husk, at du kan tilmelde dig Vindmølleindustriens nyhedsbreve og modtage nyheder, medlemstilbud og invitationer via Megawatt Nyt, Medlemsnyt eller Market Watch.


Vindmølleindustrien

Vodroffsvej 59
DK-1900 Frederiksberg

Tel: +45 3373 0330
E-mail:

CVR-nr: 10401488

Dwarf