Frontpage Aktuelt Aktuelt i Vindmølleindustrien news Q4 2017 Udvidelse af testcentrene Østerild og Høvsøre sendt i høring

12.12.17

Udvidelse af testcentrene Østerild og Høvsøre sendt i høring

Lovforslaget, der skal muliggøre udvidelsen af testcentrene i Østerild og Høvsøre, er netop sendt i høring. Testcentrenes rummelighed foreslås udvidet og fire nye  testpladser etableres. For at imødekomme et lokalt ønske og begrænse antal ekspropriationer, lægger en samlet forligskreds op til etablering af en standplads i Natura-2000 området syd for Høvsøre.

Bag forslaget står regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Det Radikale Venstre. Lovforslaget udmønter sammen med miljøkonsekvensvurderinger for begge områder den politiske aftale fra 15. marts i år om udvidelse af testcentrene med hver to pladser.

Forslaget er udtryk for lydhørhed over for vindindustriens ønske om adgang til yderligere testpladser i Danmark. Samtidig tages der afsæt i allerede eksisterende infrastruktur, bl.a for at holde antallet af berørte borgere så begrænset som muligt. Det er afgørende for vindindustrien, at der med udvidelserne tages hensyn til behovet for state-of-the-art testfaciliteter, såvel som til naboer til området og naturinteresser. 

”Regeringens forslag om at anvende habitatdirektivets fleksibilitetsbestemmelser lægger netop op til en sådan balance”, siger Camilla Holbech, souschef i Vindmølleindustrien.

Arbejdet med udmøntning af den politiske aftale hører under Erhvervsministeriet, og her er der også glæde over, at lovforslaget nu er sendt i høring. 

”Adgangen til testfaciliteter er af stor betydning for, at vi i Danmark kan fastholde vores styrkeposition inden for vindindustri, og jeg er derfor glad for, at et bredt flertal i Folketinget bakker op om udvidelsen af de to nationale testcentre. Med det endelige forslag har vi fundet en fornuftig balance mellem både vækst, natur og de lokale ønsker om placering af vindmøllerne,” siger erhvervsminister Brian Mikkelsen i en pressemeddelelse.

Læs også: Regeringen vil udvide Høvsøre og Østerild med ekstra testpladser

Natura-2000 hensyn opretholdes
 
Som konsekvens af lovforslaget lægges der op til, at den sydligste standplads i Høvsøre etableres i Natura-2000-området Nissum Fjord, som er underlagt særlige EU- beskyttelsesregler. Forslaget om at rejse møllen her baserer sig på, at der er tale om væsentlige samfundshensyn. 

En særlig vurdering af konsekvenserne ved at placere en standplads i Natura-2000-området viser, at en række arter af svaner og gæs vil blive påvirket i forhold til adgang til føde. Derfor lægges der i forslaget op til kompenserende foranstaltninger, så de negative påvirkninger opvejes ved etablering af alternative levestedsarealer for disse arter forud for etablering af standpladsen. 

”Forslaget om at placere den sydligste standplads på Høvsøre i Natura-området beror på en nøje vurdering af, at Natura-2000 netværkets funktion kan opretholdes, samtidig med at der er tale om det alternativ, der medfører færrest ekspropriationer og derfor også bakkes op af Lemvig Kommune såvel som Vindmølleindustrien”, siger Camilla Holbech.

Regeringen lægger op til, at anlægsloven træder i kraft i sommeren 2018 med henblik på at udvidelserne af testcentrene kan gennemføres ultimo 2018-2019. Det er DTU, der ejer og driver testcentrene, og standpladser vil blive udbudt internationalt til vindmølleproducenter med henblik på udlejning efter nærmere fastsatte vilkår, afhængig af erhvervets efterspørgsel, herunder på lange kontrakter. 

For mere information

Høringsfristen er 5. februar 2018, og lovforslaget forventes fremsat for Folketinget i marts 2018.
 

Læs materialet på Høringsportalen


Tilmeld dig nyhedsbreve.

Husk, at du kan tilmelde dig Vindmølleindustriens nyhedsbreve og modtage nyheder, medlemstilbud og invitationer via Megawatt Nyt, Medlemsnyt eller Market Watch.


Vindmølleindustrien

Vodroffsvej 59
DK-1900 Frederiksberg

Tel: +45 3373 0330
E-mail:

CVR-nr: 10401488

Dwarf