Frontpage Aktuelt Aktuelt i Vindmølleindustrien news Q3 2018 Fire områder i spil til Danmarks tre næste havmølleparker

28.09.18

Fire områder i spil til Danmarks tre næste havmølleparker

Energistyrelsen vil inden længe fremlægge resultaterne af en igangværende finscreening af udvalgte dele af de danske farvande. Screeningen skal kortlægge, hvor man skal placere de tre havmølleparker, som et enigt Folketing ønsker etableret frem mod 2030. Vindmølleindustrien bifalder arbejdet, men understreger, at tid er begrænset ressource.

Som konsekvens af energiaftalen fra juni 2018, skal der etableres tre nye havvindmølleparker. Energistyrelsen står for arbejdet med at pege på relevante områder, og styrelsen oplyser nu, at den er i gang med at undersøge fire områder nærmere for at vurdere deres egnethed, så Folketinget på den baggrund kan vælge placering til den førstkommende park, som skal kunne idriftsættes fra 2024.

”Det er glædeligt, at Energistyrelsen er godt i gang med den såkaldte finscreening og at der er fire områder i spil til den førstkommende havvindmøllepark. Det er vigtigt, at dette arbejde prioriteres, sådan at der hurtigst muligt kan blive peget endeligt på det eller de områder, der egner sig bedst, så arbejdet med selve udbuddet kan igangsættes,” siger Jan Hylleberg, adm. direktør for Vindmølleindustrien, og peger på, at hurtigt arbejde er at foretrække.

”Vi ønsker, at arbejdet med screeningen gennemføres hurtigt og effektivt. Når screeningsrapporten inden længe foreligger, bør forligskredsen indkaldes for at beslutte hvilket areal, der skal benyttes til den første af energiaftalens tre havvindudbud. Dette bør ske allerede i november, og vil muliggøre en jævn og fast kadence, så vi undgår, at alle tre kommende havmølleparker ’klumper sig sammen’ i årene op mod 2030.”

Tid vigtigere end model
Når resultaterne af screeningen ligger klar, skal Folketinget beslutte om den første af de tre udbudsrunder skal bestå af en eller flere mulige placeringer, også kaldt for henholdsvis ’single site’ og ’multi site’-udbud.

”Der kan være fordele og ulemper ved de forskellige udbudsmodeller. Hvis man skal opfylde ønsket fra både politikerne og vindindustrien om at første park skal stå klar hurtigst muligt, så kan det tale for at vælge en udbudsmodel, hvor der kun indgår ét areal,” siger Jan Hylleberg.

Afklaring haster for det øvrige havareal
Det energi- og erhvervsmæssige potentiale på det danske havareal er langt større end de arealer, der indgår i finscreeningen. Et enigt Folketing har med energiaftalen fastslået, at potentialerne skal udnyttes bedst muligt.

En del af potentialet består af en række arealer, som hidtil har været reserveret af staten til brug for fremtidige statslige udbud af havmølleparker, men som ikke er inkluderet i de områder, der nu screenes til brug for energiaftalens tre havmølleparker frem mod 2030. Spørgsmålet er derfor nu om statens reservationer på disse ’overskydende’ områder skal ophæves, så der kan skabes mulighed for at udnytte vindressourcen i disse områder ad kommerciel vej.

”Hvis store aktører, som f.eks. IT-giganterne bag de kommende datacentre, ønsker grøn strøm, så bør rammevilkårene muliggøre at strømmen kan komme fra danske havmølleparker. Derfor haster det med at få gennemført den store havvindanalyse, der skal danne grundlag for fastlæggelsen af attraktive rammer for udnyttelsen af det store danske havvindpotentiale,” siger Jan Hylleberg.

Hertil kommer at Folketingets beslutning om at lade kystnære havmølleparker deltage i de teknologineutrale udbud forudsætter at ’åben dør’-proceduren opretholdes og forbedres.

”Inklusionen af kystnær havvind i de teknologineutrale udbud kalder på, at ministeren nu beslutter at ophæve de statslige arealreservationer på områder som bl.a. tæller Rønne Banke og Smålandsfarvandet,” slutter Jan Hylleberg.

Kontakt

Peter Alexandersen

Peter Alexandersen

Vindmølleindustrien
Vodroffsvej 59
DK- 1900 Frederiksberg

Presse og kommunikationsansvarlig

Home Telefon: +45 2225 9072

Email:

Links

Læs mere om screeningen på efkm.dk

Tilmeld dig nyhedsbreve.

Husk, at du kan tilmelde dig Vindmølleindustriens nyhedsbreve og modtage nyheder, medlemstilbud og invitationer via Megawatt Nyt, Medlemsnyt eller Market Watch.


Vindmølleindustrien

Vodroffsvej 59
DK-1900 Frederiksberg

Tel: +45 3373 0330
E-mail:

CVR-nr: 10401488

Dwarf