Frontpage Aktuelt Aktuelt i Vindmølleindustrien news Q3 2017 Vindkonference sætter industriens udfordringer på dagsordenen

07.09.17

Vindkonference sætter industriens udfordringer på dagsordenen

Flere nøglespillere fra vindindustrien har i 2016 sammen med forskningsverdenen defineret centrale fokusområder, som er strategisk vigtigst for industrien på forskning og udviklingsområdet. Konferencen WIND ENERGY DENMARK 2017 stiller i år skarpt på netop de udvalgte områder, så industrien i fællesskab kan blive enige om, hvordan udfordringerne bedst tackles, og potentialerne indfries.  
 
Den europæiske teknologi og innovationsplatform Etip Wind udpegede i 2016 i samarbejde med vindindustrien områderne ’Industrialization & standardization’, ‘Grid systems, integration & infrastructure’, ‘Operation & maintenance’ og ‘Next generation technologies’ som de vigtigste strategiske områder for vindindustrien i forhold til forskning og innovation. Det er blandt andre industrispillere Vestas og DONG Energy Wind, der har været med til at identificere strategiområderne, som er relevante for Danmarks vindindustri såvel som den europæiske og globale vindindustri. 
 
For at disse strategiområder kan blive til tiltag i industrien, er det nødvendigt at omsætte ord til handling, og derfor er det netop disse områder, der danner rammen for dette års WIND ENERGY DENMARK konference, der afholdes d. 2.-3. oktober i MCH Messecenter Herning.

”I Danmark er vi first movers på vindenergi, og derfor er det også vigtigt, at vi nu sætter fokus på de strategiområder, som industrien er kommet frem til er helt essentielle for teknologiudviklingen indenfor vind. Derfor samler vi hele industrien i to dage, hvor vi i fællesskab får en indgående dialog om, hvordan vi kan omsætte strategi til praksis, så Danmark fortsat er dem, der går forrest på vindområdet, ” siger Jan Hylleberg, der er adm. direktør i Vindmølleindustrien, som arrangerer konferencen i fællesskab med Dansk Forskningskonsortium for Vindenergi (DFFV).
 
WIND ENERGY DENMARK blev afholdt for første gang i 2015 og har fokus på forskning og udvikling i vindindustrien, som er et konstant fokusområde i forhold til at øge konkurrencedygtigheden og mindske omkostningerne ved vindenergi. Konferencen samler derfor med sine ca. 400 deltagere fra hele værdikæden, og stiller skarpt på de nuværende udfordringer og potentialer i industrien. I år var det derfor naturligt at tage udgangspunkt i de strategiområder, som industrien selv har udpeget.
 
Fra standardisering til nye teknologier
Hvordan kan digitalisering og Big Data være med til at forbedre metoderne for drift og vedligehold af vindmøller, og hvilke potentialer ligger der i standardisering i vindindustrien? Det er nogle af de spørgsmål, der vil blive taget op på dette års konference. 
 
Standardisering og industrialisering er nøgleelementer i forhold til at mindske omkostningerne ved vindenergi. Der er allerede i dag en række komponenter og processer, der er blevet standardiseret og derigennem har sikret besparelser i industrien, men der er endnu uudnyttede potentialer i fortsat at øge standardiseringen og industrialiseringen af branchen, der i dag er så moden, at dette netop er et naturligt næste skridt. På konferencen vil der derfor være fokus på at identificere de områder, hvor industrien kan høste størst potentiale ved at standardisere og industrialisere yderligere. 
 
Udover at standardisere de produkter og processer, der allerede er til stede i industrien i dag, er det dog også essentielt at kigge ind i fremtidens teknologier og se, hvilke der har potentiale til at gå ind og revolutionere vindindustrien, som vi kender den i dag. Det er derfor også et centralt tema i Etip Wind’s strategiagenda og på konferencen.
 
Øget elektrificering og gamle vindmøller
Der er et ønske i Danmark og flere andre steder i Europa om at øge elektrificeringen, hvilket vil betyde flere elbiler og nye kunder som datacentre, der ønsker grøn strøm. Derfor er det nødvendigt med nye løsninger, der allerede nu kan imødekomme dette fremtidige behov for mere grøn strøm i elnettet. I Etip Winds agenda var et fokuspunkt derfor også, hvordan vi sikrer, at den grønne strøm kan komme integreres i elnettet, og at vi udvikler en stærk infrastruktur, der kan håndtere de større mængder af vedvarende energi. 
 
Et sidste – men ikke mindre vigtigt fokuspunkt for industrien er, hvordan vi optimerer service og vedligehold af den store mængde møller, som allerede er opstillet i både Danmark og udlandet. Vi får flere og flere vindmøller, og derfor er der store besparelsespotentialer ved at minimere omkostningerne ved drift og vedligehold, f.eks ved i langt højere grad at benytte de data, der kan indsamles fra en vindmølles interne system og analyseres til at skabe en bedre forståelse af det indre miljø i møllen og forudse og beregne, hvornår møllen får behov for service. Disse muligheder vil ligeledes være blandt debatemnerne, som industrien tager op, når de samles i Herning d. 2-3. oktober. 
 
Du kan læse mere om konferencen og tilmelde dig på: www.windenergydenmark.dk

Tilmeld dig nyhedsbreve.

Husk, at du kan tilmelde dig Vindmølleindustriens nyhedsbreve og modtage nyheder, medlemstilbud og invitationer via Megawatt Nyt, Medlemsnyt eller Market Watch.


Vindmølleindustrien

Vodroffsvej 59
DK-1900 Frederiksberg

Tel: +45 3373 0330
E-mail:

CVR-nr: 10401488

Dwarf